menu

Artikel 1: Definities
• Aanbod De op de Website getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.
• Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de Website en tevens voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst aan Klant zullen worden verstrekt.
• Betaaltermijn Op de factuur vermelde termijn waarbinnen betaling van de factuur dient te geschieden.
• Bevestiging Schriftelijke bevestiging door Renate Fotografie aan Klant.
• Klant De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van Renate Fotografie afneemt.
• Datum De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.
• Diensten Door Renate Fotografie aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen fotografie, fotoproducten, fotografiecursus en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.
• Formulier Formulieren die Renate Fotografie beschikbaar stelt voor aanmelding voor haar Diensten, zijnde bevestigingsformulier.
• Fotoproducten Elk in het kader van de Overeenkomst overeenkomen werk, waaronder in elk geval wordt verstaan fotoalbums en fotoafdrukken.
• Opdracht Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende het door Klant voor akkoord ingevulde en verstuurde Formulier.
• Overeenkomst De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Renate Fotografie en Klant en alle verdere handelingen tussen Renate Fotografie en Klant betreffende de levering van diensten.
• Persoonsgegeven Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
• Schriftelijk (Digitale) communicatie per brief en e-mail.
• Tarief Het bedrag dat door Renate Fotografie voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.
• Website De Internet website van Renate Fotografie, te weten en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.
• Werkdag Maandag tot en met vrijdag. Feestdagen, hieronder verstaan elke door de Nederlandse Rijksoverheid erkende feestdag, gelden niet als werkdagen.

Artikel 2: Renate Fotografie
Renate Fotografie (hierna te noemen “Renate Fotografie”), gevestigd en kantoorhoudend te Leiderdorp, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 66586771.

Artikel 3: Toepasselijkheid
• De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen Renate Fotografie en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en leveranties. De Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Renate Fotografie en Klant.
• De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
• Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
• Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Renate Fotografie en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
• Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
• Renate Fotografie is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van Renate Fotografie. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
• De Overeenkomst komt tot stand op de volgende wijze: Klant vult het per e-mail toegestuurde Formulier in, gevolgd door een Schriftelijke bevestiging van Renate Fotografie voor de betreffende Datum. Indien het een aanmelding van een workshop betreft, wordt dit alleen per mail bevestigd door de Klant. Hierbij gaat Klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Renate Fotografie.
• Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Renate Fotografie vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
• Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.Artikel 5: Opdracht

Uitvoering
• Renate Fotografie is gerechtigd:
a. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
b. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Renate Fotografie is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
c. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
d. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van fotocursussen waarbij eventueel gemaakte Schriftelijke afspraken omtrent maximale groepsgrootte door aanbieden nimmer overschreden zullen worden;
e. de planning van onderdelen van de Fotografiecursus ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
f. bij onvoldoende aanmeldingen voor de Fotografiecursus of om andere haar moverende redenen de Fotografiecursus voor aanvang geheel af te gelasten. Klant ontvangt hiervan bericht, zonder dat Renate Fotografie gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd dan wel in overleg een nieuwe Datum wordt vastgesteld.
• Tijdens en na afloop van shoots worden foto’s ’s dubbel opgeslagen. Tijdens bruidsfotografie is er altijd een back up camera aanwezig.

Locatie
• Tenzij anders vermeld, is de basis voor uitvoering van Diensten: a. Bruidsfotografie: locatie van de bruiloft; b. Overige fotografie: locatie in overleg tussen Renate Fotografie en Klant; c. Fotografiecursus: locatie te bepalen door Renate Fotografie.
• In geval van bruidsfotografie is Klant verantwoordelijk voor locatievergoedingen zoals, maar niet beperkt tot, toegangskosten en parkeerkosten.
• In geval van overige fotografie is Renate Fotografie gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie in overleg met Klant te wijzigen.
• In geval van een fotografiecursus is Renate Fotografie gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de datum en/of de locatie te wijzigen. Indien de Klant overtuigend aantoont niet in staat te zijn aanwezig te kunnen zijn, schuift de deelname op naar een volgende workshop, datum in overleg, betaling blijft gewoon staan. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de klant in keuze gesteld; opschuiven naar een nieuwe datum of restitutie. Daarnaast is Renate Fotografie gerechtigd te annuleren indien voor de fotografiecursus onvoldoende aanmeldingen zijn binnen gekomen. De door Klant betaalde bedragen zullen worden gerestitueerd.

Levering
• Renate Fotografie stelt de te leveren selectie fotoproducten samen. Per levering kan het bestandsformaat verschillen, ter beoordeling van Renate Fotografie. De foto’s worden geleverd in Hoge Resolutie van maximaal 5 MB per foto.
• Foto’s worden door Renate Fotografie bewerkt afgeleverd. De bewerking van de foto’s gebeurt in de stijl die eigen is voor Renate Fotografie en waarvan al dan niet op verzoek niet wordt afgeweken.
• Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in RAW beelden.

Overige
• Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in artikel 10 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6: Tarieven
• De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Renate Fotografie op de Website en het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief.
• Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen. In geval van bruiloften zijn reiskosten in de prijs inbegrepen. Voor overige fotografie geldt er een standaard reiskosten-vergoeding van € 0,35 per kilometer (ex BTW) buiten Leiderdorp. Parkeerkosten worden niet berekend. Vermelde prijzen zijn exclusief overige extra individuele wensen.
• Het aantal geboekte uren voor bruidsfotografie is altijd op basis van aanwezigheid. Mocht er in een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld een kerkdienst waar fotografie niet is toegestaan, niet gefotografeerd kunnen worden, zogenaamde wachturen, worden deze uren meegenomen wel gefactureerd.
• In geval van bruidsfotografie langer dan 4 uur zal Renate Fotografie een voedzame maaltijd worden aangeboden.
• Renate Fotografie behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk aan Klant verzonden.
• Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging van de Overeenkomst.

Artikel 7: Facturering en Betaling
• Klant zal voor de door Renate Fotografie geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt vooraf plaats. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuur met betalingslink worden verzonden. Klant vermeldt op het Inschrijfformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij.
• Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Renate Fotografie, zonder enige korting, inhouding of verrekening. In geval van bruidsfotografie dient de aanbetaling van de factuur, 25% van de totale factuur, ten tijde van de definitieve boeking te worden voldaan op het bankrekeningnummer van Renate Fotografie, onder vermelding van het factuurnummer. Na betaling is de datum van bruidsfotografie definitief. Het restant van de betaling dient op de op de factuur genoemde vervaltermijn te worden voldaan. In geval van overige fotografie dient het bedrag van de factuur uiterlijk een dag voor de Datum van de shoot op het bankrekeningnummer van Renate Fotografie zijn bijgeschreven.
• Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van Renate Fotografie aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Renate Fotografie is vereist. Eveneens is Renate Fotografie gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten dan wel de datum vergeven aan een ander bruidspaar.
• In geval de in lid 1 bedoelde betaling niet tijdig ontvangen is, zal de fotoshoot geen doorgang vinden.
• De door Klant aan Renate Fotografie verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op Renate Fotografie.
• Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Renate Fotografie heeft plaatsgevonden.
• Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Renate Fotografie openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
• Renate Fotografie zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. Renate Fotografie verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. Renate Fotografie is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Renate Fotografie.
• De aansprakelijkheid van Renate Fotografie gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door Renate Fotografie geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden of het Schriftelijk aanbieden van een nieuwe shoot. De mate waarin de tekortkoming Renate Fotografie zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Renate Fotografie dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
• Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van Renate Fotografie. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Renate Fotografie gemeld te worden.
• Renate Fotografie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt.
• Iedere vordering jegens Renate Fotografie vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
• Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.

Artikel 9: Overmacht
• Indien Renate Fotografie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Renate Fotografie en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat.
• Renate Fotografie is in het geval zoals bedoeld in lid 1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Renate Fotografie op betaling voor reeds door Renate Fotografie verrichte prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
• Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door Renate Fotografie ingeschakelde derden of toeleveranciers, ziekte van Renate Fotografie, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Diensten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situatie waarop Renate Fotografie en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.
• Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
• Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 dag in geval van bruidsfotografie zijn zowel Renate Fotografie als Klant gerechtigd de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden met restitutie van het volledige overeengekomen tarief, hierbij verwijzend naar artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. Eveneens kan de klant ervoor kiezen door Renate Fotografie een vervangende fotograaf te laten regelen, zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen Renate Fotografie en klant, waarbij geldt dat bewerking van de beelden en de verdere afhandeling door Renate Fotografie geschiedt.
• Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Renate Fotografie.

Artikel 10: Reclamatie (klacht)
• Reclamaties dienen binnen 8 (acht) werkdagen na factuurdatum Schriftelijk aan Renate Fotografie te worden medegedeeld.
• Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uit gegaan dat Renate Fotografie deugdelijk is nagekomen.
• Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Klant van een opeisbare verbintenis.

Artikel 11: Intellectuele Eigendom
• Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van Renate Fotografie, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, fotoproducten, fotoshoots, fotografiecursussen, uitingen op internet, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Renate Fotografie berusten bij Renate Fotografie.
• Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij Renate Fotografie en/of haar licentiegevers.
• De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
• Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Renate Fotografie is het niet toegestaan om enig door Renate Fotografie aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Renate Fotografie.
• Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Renate Fotografie geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
• Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Renate Fotografie door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan Renate Fotografie van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Renate Fotografie.
• Klant vrijwaart Renate Fotografie van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt Renate Fotografie tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.
• Klant geeft Renate Fotografie toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
• Renate Fotografie kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt:
a. De naam van Renate Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Dit geldt eveneens in geval Klant het Fotografisch werk instuurt voor een fotowedstrijd.
b. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Renate Fotografie conform artikel 25 Aw in acht.

Artikel 12: Duur en Ontbinding
• De Overeenkomst tussen Renate Fotografie en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op de Datum en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Renate Fotografie en Klant of het een newbornshoot betreft.
• Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
a. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
b. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
c. in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
d. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
e. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
f. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
g. Indien een situatie als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden zich voordoet.
• Indien een situatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet, kan Renate Fotografie haar dienstverlening weigeren. Renate Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situatie. Renate Fotografie is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen.
• In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is Renate Fotografie gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant.
• Renate Fotografie blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Artikel 13: Herroeping en annulering
• Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan Klant de Overeenkomst herroepen binnen de bedenktijd op de in lid 3 vermelde wijze:
a. Levering van de Diensten: binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomen van de levering mits deze Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Klant geen beroep worden gedaan op het herroepingrecht. De Klant gaat in dat geval akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht.
• Levering van Fotoproducten door Renate Fotografie kan niet herroepen worden.
• Klant kan levering van de Diensten vooraf, Schriftelijk annuleren, hierbij gebruikmakend van het modelformulier en het e-mailadres zoals vermeld op de Website.
• Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum, tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst is Klant een annuleringsvergoeding conform lid 5 van dit artikel aan Renate Fotografie verschuldigd. Reeds door Renate Fotografie gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen door Klant te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Renate Fotografie ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden. Waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling van € 250,00 nimmer voor restitutie in aanmerking komt.
• De annuleringsvergoeding wordt voor de afzonderlijke Diensten en/of Producten conform de volgende schema’s en percentages vastgesteld.

Weken (tussen annulering en datum)
20-24 
16-20
12-16
8-12
0-8

Annuleringsvergoeding (percentage van overeengekomen prijs)
25%
40%
60%
80%
100%

Artikel 14: Privacy en Cookies
• Renate Fotografie verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Renate Fotografie. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
• Renate Fotografie gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van Renate Fotografie wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
• Renate Fotografie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel.

Artikel 15: Website
• Renate Fotografie is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van Renate Fotografie.
• Renate Fotografie streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website van Internet en technologieën.
• Renate Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Renate Fotografie.

Artikel 16: Forumkeuze
Op de overeenkomst tussen Renate Fotografie en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
Geschillen tussen Renate Fotografie en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Den Haag.