menu

Privacy verklaring

Renate Fotografie respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. Renate Fotografie betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Onderhavig document is het Privacy- en cookiebeleid van Renate Fotografie (hierna: Renate Fotografie). Dit beleid heeft betrekking op de verwerking van uw Persoonsgegevens via de Website en bij de uitvoering van Diensten, alsook op het gebruik van cookies. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Renate Fotografie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven. Hieronder kunt u onder andere lezen welke Persoonsgegevens Renate Fotografie verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. U leest verder hoe Renate Fotografie met uw Persoonsgegevens omgaat. 

Begrippen 

1. Betrokkene Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van Renate Fotografie is. 
2. Bezoeker
Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website. 
3. Diensten Uitvoering Overeenkomst van opdracht. 
4. Klant De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een Overeenkomst van opdracht met Renate Fotografie is aangegaan. 
5. Overeenkomst van opdracht 
Overeenkomst van opdracht tot fotografie zoals tussen Renate Fotografie en Klant is tot stand gekomen. 
6. Persoonsgegeven Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
7. Website Website van Renate Fotografie, <www.renatefotografie.nl>. 

Categorieën Betrokkenen
Onder Betrokkenen worden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst van opdracht met Renate Fotografie is aangegaan (Klant) of de Bezoeker van de Website.

Persoonsgegevens
Renate Fotografie verwerkt geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie Diensten te verlenen dan wel gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Renate Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Renate Fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@renatefotografie.nl, dan verwijdert Renate Fotografie deze gegevens. Renate Fotografie verwerkt ter uitoefening van haar Diensten onder andere de volgende gegevens van haar Klanten: 

– Foto’s 

– voor- en achternaam 

– adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats, land) 

– e-mailadres 

– telefoonnummer (mobiel dan wel vast) 

– financiële persoonsgegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer) 

– bezoekgedrag op de website (internetbrowers, apparaattype, foto’s) 

Renate Fotografie verwerkt via uw bezoek aan de Website informatie zoals onder meer: 

– uw IP-adres; 

– uw surfgedrag. 

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke Persoonsgegevens. 

Fotografie: Renate Fotografie verwerkt als fotografe foto’s van de Klant en zijn/haar gasten van de bruiloft maar ook tijdens overige (familie)shoots. Hierbij worden eveneens kinderen geportretteerd. Om de uitdrukkelijke toestemming van ouders/voogd hieromtrent te verkrijgen, dienen beide ouders/voogd bij het boeken van een dergelijke shoot specifiek schriftelijk toestemming te geven. Pass Plus: hoewel Renate Fotografie geen mogelijkheid biedt tot het aanmaken van een (persoonlijk) account, verkrijgen Klanten wel een persoonlijk account via Pass Plus, met een eigen wachtwoord en een speciale ingang voor gasten.

Overige Persoonsgegevens: Renate Fotografie verwerkt ter uitoefening van haar Diensten onder andere namen, mailadressen en telefoonnummers van Klanten en hun ceremoniemeesters. Via het vooraf in te vullen vragenformulier wordt informatie vastgelegd over de trouwdatum, wijze van ontmoeting en leveranciers welke de Klant heeft ingehuurd. Renate Fotografie verwerkt via uw bezoek aan de Website informatie zoals onder meer uw IP-adres, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Verkrijging Persoonsgegevens
Renate Fotografie verkrijgt direct uw Persoonsgegevens via uw bezoek aan de Website, het invullen van het online contact formulier op de Webiste, het invullen van het bevestigingsformulier op de Website, het inloggen bij Online Gallery, het bestelformulier van Online Gallery (bestellen van afdrukken) en het ondertekenen en uitvoeren van de Overeenkomst van opdracht. Ook wanneer u Renate Fotografie benadert via Facebook messenger, Instagram of Whatsapp worden uw Persoonsgegevens verkregen. Renate Fotografie verkrijgt indirect, via derde partijen, uw Persoonsgegevens wanneer u via platforms een aanvraag tot (meer informatie over) de Diensten van Renate Fotografie doet. 

Opslag Persoonsgegevens
Renate Fotografie gebruikt de volgende systemen om uw Persoonsgegevens in op te slaan: Computer, externe harde schijf, PASS Plus, Albumstomp, Profotonet, Backblaze, Lightroom, Photomechanic, Konpoli, google analitics, Dutch Ink

Grondslag gegevensverwerking
Het maken en bewerken van uw foto’s door Renate Fotografie is noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht. Indien derde partijen in opdracht van Renate Fotografie foto’s verwerken (‘subverwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan het ondertekenen van de Overeenkomst van opdracht uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Dit geldt eveneens indien Renate Fotografie uw foto’s voor marketing doeleinden, hieronder wordt in elk geval verstaan het plaatsen van uw foto’s op de Website of Facebook, gebruikt, Uw toestemming kunt u te allen tijde schriftelijk intrekken middels het versturen van een e-mail naar info@renatefotografie.nl. 

Doeleinden gegevensverwerking
Renate Fotografie verwerkt bij de uitvoering van haar Diensten en via uw bezoek aan de Website informatie zoals onder meer uw foto, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het doel hiervan is om de Overeenkomst van opdracht (onder meer album aanmaak en foto/album bestelling of online afleveren van foto’s) uit te voeren en tevens uit praktische overwegingen als het bijhouden van administratie en facturering. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketing doeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken.

Duur opslag
Geselecteerde foto’s worden door Renate Fotografie minimaal twee jaar en uiterlijk vijf jaar bewaard. Geselecteerde RAW beelden worden na 1 jaar verwijderd. Bewerkte beelden worden 2 tot 5 jaar bewaard. Namen en adressen van Betrokkenen worden na twee jaar verwijderd uit de systemen van Renate Fotografie, evenals betaalgegevens. Administratie wordt vijf jaar bewaard vanuit oogpunt van belastingwetgeving. E-mails worden onbeperkt bewaard.

Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen
Uw Persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Indien verstrekking aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan wordt hiervoor vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd bij het ondertekenen van de Overeenkomst van opdracht.

Het is derde partijen niet toegestaan middels de Website Persoonsgegevens over u te verzamelen, in welke vorm dan ook. Renate Fotografie attendeert er echter op dat zij niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van de websites van derde partijen welke via de Website bereikbaar zijn. Het is daarom raadzaam om het privacy- en cookiebeleid dan wel disclaimer van de betreffende websites te raadplegen bij uw bezoek. 

Doorgifte derde landen
Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Renate Fotografie uw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Renate Fotografie voor de uitoefening van haar Diensten of ter ondersteuning van haar Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van uw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw uitdrukkelijke toestemming welke schriftelijk voorafgaand bij het ondertekenen van de Overeenkomst van opdracht zal worden gevraagd.

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw Persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop MAB Media uw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van uw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@renatefotografie.nl. Tevens kun u zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief door op de link onder in de e-mail te klikken en de instructies te volgen.

Beveiliging
Renate Fotografie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. Renate Fotografie maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. Renate Fotografie maakt hierbij gebruik van Askimet Anti-Spam, GDPR Cookie-toestemming, BackupGuard. De online programma’s welke Renate Fotografie gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden. Via Backblaze worden continu back-ups gemaakt. Per kwartaal wordt er een backup van de Website gemaakt.

Klacht
Met een klacht over het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de AP.